شیشه ای

این لیبل ها بی رنگ بوده و از هر طرف نوشته های روی آنها مشخص می باشد و به طور خاص جهت استفاده در صنایع بسته بندی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش نتایج